Klaster

Nowelizacja ustawy Prawo wodne – zmiany dotyczące naliczania opłat za usługi wodne

Oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo wodne, wprowadziła niewielkie zmiany dotyczące naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.  Artykuł  552 ust. 2a -2c wprowadzają możliwość ustalania wysokości opłat również na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych oraz określają terminy złożenia takich oświadczeń.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html