Klaster

Kontrole okresowe dróg i obiektów mostowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, każdy zarządca drogi jest zobligowany do systematycznego wykonywania kontroli okresowych dróg i obiektów inżynieryjnych. Informację o przeprowadzonej kontroli należy obowiązkowo odnotować w książce drogi lub książce obiektu inżynieryjnego, które zastępują książki obiektów budowlanych. Przeglądy dzielimy na:

 podstawowe  (wykonywane przynajmniej raz w roku)

– rozszerzone  (wykonywane raz na 5 lat)

Zapraszamy do współpracy!!!