Klaster

Kontrole okresowe dróg i mostów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednym z głównych obowiązków zarządcy drogowego jest wykonywanie kontroli okresowych stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) Art. 62. 1. (61)

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:  

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania        czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i  wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego     i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Kontrole okresowe….co i jak?

Dlaczego wykonujemy kontrole okresowe?

Ponieważ obligują nas do tego przepisy prawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) Art. 62 pkt. 1 i 2. Organem upoważnionymi do kontroli z wywiązania się z tego obowiązku jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto stanowią one cenne źródło informacji na temat aktualnego stanu technicznego infrastruktury drogowej.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) Art. 62. 1 i 2. (61)

Dlaczego drogi i mosty podlegają kontroli?

Drogi i mosty w myśl przepisów sa obiektami budowlanymi i w związku z tym podlegają w/w ustawie.

Gdzie dokumentowane są wyniki kontroli?

Obiekty budowlane posiadają swojego rodzaju metrykę jaka jest Książka Obiektu Budowlanego. W przypadku dróg i obiektów mostowych funkcję taka pełnią odpowiednio: Książka Drogi i Książka Obiektu Mostowego. W odpowiednich tabelach tych dokumentów należy odnotować fakt wykonania przeglądu jak i spostrzeżenia i zalecenia z niego wynikające.
Oczywiście to jest minimum dokumentacji, dodatkowo jako załączniki występują: protokoły kontroli szczegółowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i zatok, dokumentacja fotograficzna, mapy tematyczne określające stan nawierzchni, karty oceny oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu. Ponadto jeżeli zostały wykonane dodatkowe badania i ekspertyzy również ich wyniki mogą zostać dołączone do dokumentacji z kontroli.

W jaki sposób ocenia się elementy pasa drogowego?

Aby zapewnić miarodajność i powtarzalność wyników należy na wstępie określić rodzaj metody jaką będziemy się posługiwać podczas oceny. Najczęściej są to metody wizualne, polegające na odnotowaniu rodzajów uszkodzeń oraz ich natężenia w wyniku czego oceniany fragment otrzymuje ocenę punktową, która następnie przekłada się na ocenę ogólną według przyjętej skali np. bardzo dobry, dobry, ostrzegawczy, zły, bardzo zły. Stan określany jest dla wybranego odcinka, najczęściej o długości 50-100 m lub dla odcinków o różnej długości ale charakteryzujących się jednolitym stanem nawierzchni. Kontrola przeprowadzana jest osobno dla każdego pasa ruchu. Bardzo ważne jest określenia położenia odcinka względem kilometrażu drogi, jest to informacja o tyle ważna, że pozwala nam na późniejsze analizy oraz stworzenie mapy stanu nawierzchni.

Od czego zaczynamy przygotowania do kontroli?

Aby zaplanować kontrolę należy zdefiniować elementy kontroli i jej zakres tzn. na podstawie ewidencji dróg i obiektów mostowych określić:

 • Długości dróg objętych kontrolą z podziałem na: rodzaj nawierzchni jezdni głównych
 • Klasę techniczna każdego odcinka
 • Lokalizację oraz kierunek przebiegu (mapa sieci drogowej)
 • Ilość obiektów mostowych i ich wielkość w podziale na dwie grupy wg długości pojedynczego przęsła
 • Rodzaj kontroli wynikająca z dotychczasowych zapisów w Książce Drogi lub Książce Obiektu Mostowego ( w przypadku braku takich zapisów zaleca się wykonanie jako pierwszej kontroli rozszerzonej)                                                                                              

Kto może przeprowadzić kontrole?

Osoba wykonując kontrole okresowe dróg i obiektów mostowych, powinna legitymować się uprawnieniami budowlanymi w zakresie odpowiadającym wykonywanym czynnościom (specjalność drogowa lub mostowa) Ponadto powinna znać przynajmniej jedną z metod wizualnej oceny stanu nawierzchni, opartej na ocenie punktowej.

Dlaczego należy stosować metodę punktową?

W kontrolach okresowych bardzo ważną o ile nie najważniejszą jest kwestia powtarzalności sposobu oceny. Dlatego każdą kontrolę należy przeprowadzać według ściśle określonej metody. Ponadto najlepiej jeżeli kontrola wykonywana jest przez te same osoby. Dlatego też jeżeli prace są zlecane, a warunki budżetowe na to pozwalają, należy dążyć do podpisywania umów wieloletnich.

Jak wygląda proces kontroli przeprowadzanej przez firmę KLASTER?

Bardzo często w zapytaniach czy przetargach Zarządcy nie precyzują konkretnie jakie elementy maja zostać skontrolowane, według jakiej metody ma być przeprowadzony pomiar, w jaki sposób należy przedstawić dane, jaki jest zakres rzeczowy kontroli itp. Firma KLASTER opracowała własna technologię pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania danych z kontroli. Jako wizualną metodę oceny stanu nawierzchni wykorzystujemy metode opracowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w skrócie zwaną BIKB—IBDIM. Posiadamy stosowny certyfikat potwierdzający, że nasi pracownicy zostali przeszkoleni z zasad wykonywania oceny.

Zakres kontroli obejmuje:

 • Ocenę stanu technicznego jezdni głównych metodą BIKB-IBDM.
 • Ocenę stanu technicznego oznakowania.
 • Ocenę stanu technicznego poboczy utwardzonych i nieutwardzonych.
 • Ocenę stanu technicznego chodników i ścieżek rowerowych.
 • Ocenę stanu technicznego skrzyżowań z koleją i liniami tramwajowymi.
 • Ocenę stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu(np. garby);
 • Ocenę odwodnienia ulic

Pobierz plik PDF: Kontrole okresowe…co i jak?